: تاریخ روز
english

About Chogha Zanbil Temple
زیگورات چغازنبیل در خوزستان

طرح ها و پروژه ها / معماری و معماری منظر/ طرح محیط های گردشگری

ردیف
شرح
محل اجرا
کارفرما
تاریخ خاتمه کار
1
جانمایی طرح گردشگری تپه چغا به وسعت 40 هکتار
بروجرد
شهرداری بروجرد
1379
2
طرح ساماندهی گردشگری پارگ طبیعت به وسعت 65 هکتار
بروجرد
شهرداری بروجرد
1380
3
طرح ساماندهی گردشگری سواحل رودخانه های شوشتر به وسعت 25 هکتار
شوشتر
شهرداری شوشتر
1381
4
طرح ساماندهی گردشگری پارک بانوان به وسعت 35 هکتار
بروجرد
شهرداری بروجرد
1381
5
طرح گردشگری تپه کیو و یادمان شهدای کیو به وسعت 12 هکتار
خرم آباد
شهرداری خرم آباد
1382
6
طرح یادمانی و گردشگری میدان بزرگ آیت اله بروجردی به وسعت 5 هکتار
بروجرد
شهرداری بروجرد
1382
7
طرح گردشگری مجموعه درویشان به وسعت 11 هکتار
باغملک
شهرداری باغملک
1383
8
طرح گردشگری اراضی حاشیه کوههای زاگرس در روستای مال آقا به وسعت 65 هکتار
خوزستان
استانداری خوزستان
1384
9
طرح راهبرد محیطی و گردشگری کوهستان بیجی به وسعت 1700 هکتار
کرج
شهرداری کرج
1385
<10
طرح راهبرد محیطی و گردشگری پارک طبیعت وسیه به وسعت 3000 هکتار
کرج
شهرداری کرج
1385
11
طرح جانمایی مجتمع های خدمات پذیرایی، هتل ها و کمپینگ های استان لرستان
لرستان
شرکت نوسعه گردشگری ایران
1386
12
طرح جانمایی مجتمع های خدمات پذیرایی، هتل ها و کمپینگ های استان خوزستان
خوزستان
شرکت توسعه گردشگری ایران
1386

 

Copyright 2008 Chogha Zanbil consultant engineers

About Chogha Zanbil Temple آجر نوشته های میخی معبد چغازنبیل